REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI

w
Y
P
E
Ł
N
I
A

K
L
I
E
N
T
DANE SPRZEDAWCY

WAN - BRUK Hubert Małecki

NIP 6652807045, REGON 302058454,
adres poczty elektronicznej: [email protected]
numer telefonu: 792599943

DANE KLIENTA
Imie i nazwisko:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:
DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy sprzedaży:
Numer faktury VAT
załączonej do wiadomości
potwierdzającej zamówienie:
OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU
Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):
Cena towaru:
OKREŚLENIE WADY
Opis wady:
Data stwierdzenia wady:
ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)
A Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)
B Nieodpłatana wymiana towaru na nowy
C Obniżenie ceny towaru Kwota obniżenia ceny:            
D Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy
(Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)
ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)
Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta
(ewentualnie inny sposób zwrotu pieniędzy):
INNE UWAGI KLIENTA

DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA
Miejscowość, data:
Podpis Klienta(-ów):

WERSJA DO DRUKU